รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)เป็นสวัสดิแบบหนึ่งในรูปแบบกองทุนที่นายจ้างจัดทำให้ลูกจ้างที่มีความสมัครใจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถูกดูเเลตามกฏหมายของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยนายจ้างที่เป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ จะเก็บเงินสะสมสำหรับลูกจ้างไว้เป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคงทางการเงิน เเละเพื่อการออมอย่างต่อเนื่อง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมีเงินสองส่วนคือที่เก็บจากลูกจ้างเเละนายจ้างดังนี้
– เงินสะสมเป็นเงินที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ่ายเข้ากองทุนทุกเดือนตามกฎหมายให้สะสมได้ 2 – 15% ของเงินเดือน
– เงินสมทบเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสบทบเข้ากองทุนให้ลูกจ้างตามกฎหมายให้สมทบได้ไม่ต่ำกว่า 2 – 15% ของเงินเดือน

นายจ้างจะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนำเงินในกองทุนนี้ไปบริหารต่อยอดเงินต้นให้ได้ผลงอกเงยจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นตราสารหนี้ตราสารทุนหุ้นกู้หุ้นสามัญ เเละนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกในกองทุนตามสัดส่วนเงินของแต่ละคนมีอยู่ ในทุกเดือนบริษัทจะส่งรายงานผลการจัดการกองทุนให้ลูกจ้าง

เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายจ้างส่วนใหญ่จะกำหนดสิทธิรับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ลูกจ้างพึงได้ตามอายุงาน

ยกตัวอย่างเช่นลูกจ้างที่มีอายุการทำงาน 1- 5 ปีได้รับเงินส่วนของนายจ้าง 50% และลูกจ้างทำงานครบ 5 ปีขึ้นไปได้ 100% เมื่อลาออก
ถ้าลูกจ้าง A ทำงาน 2 ปีเเละต้องการลาออก ก็จะได้เงินในส่วนที่ตัวเองสะสมไว้เเละผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็มก้อน และได้รับเงินสมทบเเละผลประโยชน์ของเงินสมทบที่เป็นส่วนของนายจ้าง 50% เป็นต้น

ประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับลูกจ้าง
– ลูกจ้างได้ออมเงินอย่างต่อเนื่องมีเงินสมทบนอกเหนือจากเงินเดือนที่นายจ้างสมทบจ่ายให้
– ลูกจ้างได้รับสิทธิทางภาษีเงินที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องเสียภาษี
– ลูกจ้างนำเงินไปใช้หลังเกษียณลาออกจากงานทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้

สำหรับนายจ้าง
– ประโยชน์ทางภาษี  เงินสมทบที่นายจ้างออกให้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้

– เป็นสวัสดิการที่ดีช่วยจูงใจให้ลูกจ้างทำงานกับบริษัทนานขึ้นดึงดูดลูกจ้างใหม่ๆให้เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัท

– ลดอัตราการลาออกของลูกจ้าง

การรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ลูกจ้างจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลให้สมาชิกระหว่างเดือนแต่จะจ่ายเงินคืนทั้งก้อนที่เป็นเงินสะสมเเละผลประโยชน์จากเงินสะสม

 

ให้ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเช่นลาออกจากงานเกษียณอายุเป็นต้นนอกจากนี้กองทุนจะไม่ให้สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน

 

เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกนำเงินไปใช้ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ
สนใจปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดต่อบลจ. พรินซิเพิล https://www.principal.th/th/provident-fund

 

 

Comments are closed