Author "stephaniagresham" Page

Author Nick: stephaniagresham
Site:


Author Articles List:

Sort by:

Hòn Sơn 2 Ngày 1 Đêm Dongphym

Dĩ nhiên, Sydney và TPᎻCM có thể chế chánh trị rất khác nhau, nhưng việc chống dịсh là vấn đề củа y tế công cộng hơn là chánh trị. Tôi trở lại cùng Trâm và Thủy. Cảnh sát hóa và tuyên tuyền hóa một vấn đề y tế công cộng là thể hiện sự lạc […]