Hedo GelinAyakkabısı

Ayakkabıkullanımı her kişiiçinönemlidir. Ayakkabınınduruşu, kıyafetlereuyumu, zarafetiençoköneçıkandetaylarıarasındadır. Bununlabirliktebazentasarımcılarhayalgüçleriniçokfarklıyöndekullanarakhiçolmayacaktasarımlarınaltınaimzalarınıatabiliyorlar. Bu tasarımlarisedünyanınengaripayakkabılarıkoleksiyonlarınıoluşturuyor. Bazıkişilermarjinaltaraflarınıdışarıyayansıtmakadınagaripgörünüşlüayakkabılarıkullanabilirkenbazılarıyalnızcabakmaklayetiniyor.

 

İlginçayakkabımodellerikullanışlıolmaktanziyadedahaçokgörselşovamacıiletasarlanıyor. Tasarımcılarınhayalgücününboyutlarınıortayaçıkarmakveayakkabısektöründebirdinamizmyaratmaamacıtaşıyor. Ayakkabılarıntasarımlarındaiseöneçıkanbirçokilginçdetaygözeçarpıyor.

 

DünyanınEnGaripAyakkabılarındaBelirginDetaylar

 

Garipvekullanılmasımümkünolmayacakşekildenitelendirilen, ancakbir o kadar da insanlarındikkatiniçekenayakkabıtasarımlarıarasındabirçokmodeldenbahsedilebilir. Sıradışımodelleriileöneçıkanbuayakkabılardakullanılanmalzemeler de birbirindenfarklılıkgösteriyor.

 

Hayvanmotiflerininyoğunluktaolduğubuayakkabılardaözellikletopukkısımlarçokdikkatiçekiyor. Cam topukiçerisineyerleştirilmişbir tarantula ya da balıkilginçtasarımlarolaraksunulurkenaynızamanda at ayağınabenzeyentasarımlar da garipkarşılananlararasındadır.

 

Bazıayakkabılarıntopukkısmındakullanılankemikdetaylardayineayakkabılarıntasarımcılarının ne kadaruçnoktadatasarımyapabildiğiniortayaserendetaylararasındayeralıyor. Ençokilgiçekenayakkabımodellerindenbiriiseçifttaraflıayakkabılardır. İkitarafı da parmakucuşeklindetasarlananbuayakkabıpodyumlardasergilendiğindebirçokkullanıcınınyüksekorandailgisiniçekmeyibaşardı.

 

Engüzelgelinayakkabısıdetaylariçin https://hedogelinayakkabisi.com/ adresiniziyaretedebilirsiniz.

 

FarklıFonksiyonlaraSahipAyakkabılar

 

Tasarımcıların dur durakbilmeyenüretimleriarasındaçokfonksiyonluayakkabımodellerine de yerveriliyor. Bunlariçerisindeişlevselolabileceközellikleriileöneçıkantasarımlardan da bahsedilebilir. Bu modellerarasındayeralan hem terlik hem ayakkabıtasarımıoldukçadikkatçekiyor. Tabankısmınınkenarlarındabulunanfermuarınaçılmasıilebirlikteüstkısımdakiayakkabıdetayıtabandanayrılıyorve alt kısımdayalnızcabirterlikkalıyor. Bu ayakkabıyıkişileristerterlikisterseayakkabıolarakgiyebilmeimkânıbuluyor.

 

Bir diğerilginçtasarımisepantolonveayakkabınınaynıtasarımdakullanıldığımodeldir. Klasikkumaşbirpantolonunpaçakısmındanitibarenayakkabıkısmıortayaçıkıyor. Sivriburunayakkabınınaynızamandatopukları da var. Yanipantolonugiyerkenayrıcahangiayakkabıyıkombineuydursamderdiolmuyor.

 

DünyanınEnGaripAyakkabılarıNedenTasarlanır?

 

Birçokkişininaklınıkurcalayanönemlisorulardanbirisi de garipgörünüşlü, kullanılmasızorolanayakkabılarınnedentasarlandığıdır. Bu ayakkabılartasarımcılarınyetenekleriniortayaçıkarabilmekiçintasarladıklarıilginçtasarımlardır. Kullanmaktanziyadedahaçokinsanlarındikkatiniçekmekiçintasarlanırlar.

 

Özellikleayakkabıdefilelerindebutarzayakkabılara da bilhassayerverilir. Çünküdefilenindikkatiçekmesivebirçokkişininbuayakkabılarlabirliktediğerayakkabılara da gözatmasıistenir. Kısacasıdefilelerindikkatiçekenyönlerinigeneldebutarzgaripayakkabılaroluşturur.

 

Bir diğernedenisefarklımalzemeleri de ayakkabıtasarımlarındakullanabilmektir. Geneldestandartolanayakkabıüretimmalzemeleridışındakiürünlerle de ayakkabıtasarlanabildiğinikanıtlayabilmekadınaüretilirler.

 

Giyilebilecektarzdaolanfakatgörünümündekigariplikledikkatiçekebileceknitelikteolanlarise Oscar Törenlerigibitörenlerdesanatçılarındikkatiçekmeçabalarıiçinüretilirler. Dünyanınengaripayakkabılarıçokfazlagiyilipsokaktadolaşmaimkânısunmasa da kişilerindikkatiniçekmeyönündekiişlevlerinieniyişekildeyerinegetirirler. Bu dikkatiçekmeçalışmalarıisedefilelervebasınınyaptığıhaberleryoluilegerçekleştirilir.

 

Hedo GelinAyakkabısı olarakengüzelmodellerlehizmetinizdeyiz.

 

DünyanınEnGaripAyakkabılarınıKimlerGiyiyor?

 

Farklıtasarımözelliklerinesahipolanbugaripayakkabılarbirileriningiymesiiçinüretilmiyor. Yalnızcadikkatiçekmekamaçlanıyor. Fakatbazendizilerdeya da filmlerdeçeşitlikarakterleringörselimajınıtamamlamakaçısından da üretilirler. CadılarBayramıya da kostümbalolarındakullanımiçin de farklıtasarımlararastlanıyor.

 

Garipayakkabımodelleri, belli birkonseptiolantörenlerdeünlüsanatçılarınmarkalarıtemsilengiydikleritasarımlararasında da yeralıyor. Bu modellerbasınyoluiletanıtılıyor. Bir nevi reklamamaçlıolaraküretiliyor. Fakat normal halkınkullanımınasunulmakiçinseriolaraküretilmiyorlar.

Yalnızcamarkabilinirliğiniarttırmakiçinreklamçalışmasıolarakdeğerlendiriliyor. Dünyanınengaripayakkabılarıaklahayalegelmeyecek son derecefarklıözellikleriile her yılinsanlarışaşırtmayadevamediyor.

Comments are closed